Kindly contact the following home stay providers for more details

Name

Contact No. (Velas STD Code: 02350)

Mrs. Kavita Bagkar

220682

Ms. Priyanka Bhole

220689

Mr. Swapnil Dhareepkar

220562

Mr. Prakash Joshi 

220570

Mr. Santosh Joshi 

220511

Mr. Abhijit Kulabkar

220694
(M) 
8975939484

Mr. Sham Kulabkar

220594

Mr. Siddhesh Kulabkar

220695/8446848540

Mr. Omkar Nijasure

220329 / 28 / 25

83083 60387 

Mr. Milind Nijsure

220629/9421188487

Mr. Sameer Padlekar

220693/8652541817

Mr. Mandar Palshetkar

220674

Ms. Namrata Palshetkar

220674/9702400085/

8655891918    

Mr. Nandkishor Patil

220561

Mr. Surendra Patil

220351/9225144816/

8805483264

Mr. Subodh Saldurkar

8975633185/7743830532

Mr. Amol soman 

220279/9403574183

Mr. Ameya Srivardhankar

220543/673468839/9922534184/7350414759

Mr. Mohan Upadhye 

220304/8975622778/

8983767388

Mr. Avinash Yadav

220545

These members serve pure vegetarian food