Kindly contact the following home stay providers for more details

Name

Contact No. (Velas STD Code: 02350)

Mrs. Kavita Bagkar

220682

Ms. Priyanka Bhole

220689

Mr. Swapnil Dhareepkar

220562

Mr. Prakash Joshi 

220570

Mr. Santosh Joshi 

220511

Mr. Abhijit Kulabkar

220694
(M) 
8975939484 / 8983774809

Mr. Sham Kulabkar

220594

Mr. Siddhesh Kulabkar

9325779768 / 9373583781 

Mr. Omkar Nijasure

220329 / 28 / 25

83083 60387 

Mr. Milind Nijsure

220629/9421188487

Mr. Sameer Padlekar

7620694013 / 8669469980 / 888517268

Mr. Mandar Palshetkar

220674

Ms. Namrata Palshetkar

9579891025 / 8655891918     

Mr. Nandkishor Patil

220561

Mr. Surendra Patil

220351/9225144816

 

Mr. Subodh Saldurkar

8975633185/7743830532

Mr. Amol soman 

220279/9403574183

Mr. Ameya Srivardhankar

8446789618 / 7498359368

Mr. Mohan Upadhye 

220304/8975622778/

8983767388

Mr. Avinash Yadav

220545

These members serve pure vegetarian food